Voorsorteren op het Pensioenakkoord

De ervaring leert dat zaken altijd plotseling in een stroomversnelling komen. Dan wordt het hollen!

We staan nu op het kruispunt waar keuzes moéten worden gemaakt. Welke keuzes dat zijn, zal per bedrijf verschillen. Belangrijk dus om vast ‘voor te sorteren’ op de weg naar de juiste richting van het te kiezen pensioenbeleid.

Naar verwachting treedt uiterlijk op 1 januari 2023 het nieuwe pensioenstelsel in werking.

Het implementeren van de gekozen richting, met de regels en voorwaarden, kent een transitieperiode tot 1 januari 2027.

Nog even de belangrijkste zaken op rij:

AOW-leeftijd

Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting.

Wanneer de levensverwachting stijgt met 1 jaar, zal de AOW stijgen met 8 maanden.

Premie pensioenopbouw

In de meeste premieregelingen is er sprake van een progressieve premie.

Vanaf 2027 (of eerder) geldt, in ieder geval voor nieuwe medewerkers, een vlakke premie.

Dit heeft gevolgen voor álle pensioenregelingen. Elk bedrijf zal hier de nodige aanpassingen moeten maken. Het kán zijn dat medewerkers moeten worden gecompenseerd.

Goede voorlichting is van groot belang, gezien de aansprakelijkheden die er liggen!

10% vrije opname

Op de pensioendatum mag een medewerker/deelnemer maximaal (minder mag ook) 10% van de pensioenwaarde opnemen. Deze afkoop is een keuzerecht en de pensioenuitvoerder is verplicht hieraan mee te werken. Het partnerpensioen is hierbij van belang en er moet een bruto pensioen resteren van minimaal € 520,35 (2022) bruto per jaar.

Nabestaandenpensioen

Gezien de complexiteit, denk aan baanwisseling, scheiding en werkeloosheid, zal het nabestaandenpensioen uniformer en eenvoudiger worden. In ieder geval zal het nabestaandenpensioen onafhankelijk worden van het aantal dienstjaren bij de werkgever.  Om schrijnende situaties te voorkomen is het van belang dit met elke medewerker te bespreken. Het waarborgt de financiële rust voor de achterblijvers.

Vervroegd uittreden

Er zijn beroepsgroepen waar vervroegd uittreden geen overbodige luxe is. Om bepaalde werknemers tegemoet te komen, hebben werkgevers de mogelijkheid om een vroegpensioenregeling aan te bieden. Voorheen was dit fiscaal niet aantrekkelijk. Het pensioenakkoord hanteert nieuwe regels en afspraken, waarbinnen vervroegd uittreden mogelijk zou kunnen zijn. Niet elk bedrijf zal in die mogelijkheid kunnen voorzien, maar wellicht zijn er mouwen aan te passen.

Voorsorteren op het Pensioenakkoord

Wij noemden het al onder Premie pensioenopbouw, uw werknemers moeten bijtijds worden voorgelicht over de gevolgen én de mogelijkheden, die het nieuwe pensioenakkoord ons allen biedt. Welke richting, gaat welke keuzes bepalen? Op tijd voorsorteren dus.

Laten we samen de juiste weg kiezen ten behoeve van uw medewerkers, zowel de oude als de nieuwkomers. Dat voorkomt ‘opstoppingen’ en het biedt duidelijkheid binnen het te maken pensioenbeleid voor de aankomende jaren.

Pensioen, pensioenadvies, pensioenadviseur, financieel advies, financieel adviseur, Pitaal, pensioen en inkomen. Deventer, Apeldoorn, Zutphen.