Kloppen uw werkhervattingskas-parameters wel?

Als werkgever bent u indirect verantwoordelijk voor de betaling van de WGA- en Ziektewetuitkeringen van uw werknemers. Zoals bekend betaalt u de kosten/premie hiervan via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die u ontvangt van de Belastingdienst oftewel de WHK beschikking.

Het UWV stelt jaarlijks voor elke werkgever/bedrijf de hoogte van de  gedifferentieerde WGA en Ziektewetpremie vast. Dit wordt vastgesteld op basis van de omvang van de totale loonsom en de totale schadelast van uw sector

Bent u bij UWV verzekerd, dan wordt u ingedeeld in één van de drie grootteklassen:

 1. Kleine werkgevers:
  Werkgevers met een premieplichtige loonsom kleiner of gelijk aan € 905.000,-.
 2. Middelgrote werkgevers:
  Werkgevers met een premieplichtige loonsom tussen € 905.000,- tot en met € 3.620.000,-.
 3. Grote werkgevers:
  Werkgevers met een premieplichtige loonsom groter dan € 3.620.000,-

Deze indeling bepaalt o.a. de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend.

Als werkgever moet je per jaar goed in de gaten houden of de premie niet veel te hoog uitvalt. Dit blijkt namelijk in de praktijk nogal eens het geval te zijn!

Je kunt je de vraag stellen of er een alternatief is voor de WHK dat via het UWV wordt geregeld. Binnen het team van financiële experts, waar Pitaal onderdeel van is, heeft men daar onderzoek naar gedaan. Het is mogelijk om het hele traject arbeidsongeschiktheid weg te halen bij het UWV én het blijkt dat in veel gevallen een goedkopere regeling te treffen valt, met een specifieke verzekeraar.

Het is belangrijk om de WHK beschikking van uw bedrijf tegen het licht te houden.

Even een aantal zaken op een rijtje:

 • Het UWV kampt met grote achterstanden. Wachttijden zijn lang. Hierdoor worden de belangen van werkgevers en werknemers niet goed behartigd.
 • Kloppen de parameters op grond waarvan uw premie wordt berekend?
 • Mogelijk loont het, uw WGA- en Ziektewetuitkeringen onder te brengen bij een verzekeraar.

Om te weten of de WHK beschikking klopt, moet er gecontroleerd worden of de uitkeringen die de belastingdienst aan je toerekent, correct zijn. Is dit niet het geval dan kan er een correctieverzoek worden ingediend óf gezocht worden naar een beter alternatief.

Als uw adviseur kunnen wij nakijken of een overstap naar een verzekeraar niet veel meer te bieden heeft, dan wat binnen de mogelijkheden van het UWV valt.

Stuur ons via de mail een kopie van de WHK beschikking op, dan kunnen wij op grond daarvan mogelijk met een alternatief voorstel komen. Mocht u al eigenrisicodrager zijn, ook dan kunnen wij controleren of u niet te veel premie betaald. In dit geval hebben wij een kopie van de huidige polis nodig.

We denken graag mee; het is altijd de moeite van het controleren waard.